Filosofia de la ciència

Basic Information

Course 2015/2016
Lecturer
José Antonio Díez Calzada
Semester
1st.
Department
Department of Philosophy
University
Universitat de Barcelona
Module
Background courses
Code
570654
Credits
6
Language
Español

Dates

Schedule
Wed. 09-11 & Thur. 10-11
Location
Room 407, Fac. Filosofia, UB

Description

Referits a coneixements

— Dominar i desenvolupar els principals temes d’estudi relacionats amb els aspectes metodològics, axiològics i lògics de la ciència.

 

Referits a habilitats, destreses

— Desenvolupar la capacitat d’estudi i anàlisi rigorosa de pràctiques, mètodes, resultats i valors de la ciència.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Presentar actituds de reflexió i valoració crítica de les investigacions, els continguts i els desenvolupaments científics.

Methodology

A cada grup s’imparteixen entre tres i cinc dels temes llistats en el pla present, que s’especifiquen en el programa que es fa públic al principi del curs.
 
La metodologia i l’organització de l’assignatura es basen en la integració de l’ensenyament i l’aprenentatge presencials en el context de les classes magistrals amb tutories, proves i exercicis o treballs dirigits no presencials, i l’estudi i l’aprenentatge autònoms.

Evaluation

Consisteix a fer tasques, exercicis o proves durant el curs (entre el 30 i el 60 % de la nota final) i una prova final (entre el 60 i el 30 % de la nota final).

 

Avaluació única

Consisteix en una prova o treball final. Si escau, el termini límit per sol·licitar l’avaluació única s’especifica en el programa que fa públic el professor al principi del curs.

 
 
Reavaluació
 
S’hi poden presentar els alumnes que han obtingut una qualificació final mínima de 3.