Filosofía del lenguaje II

Basic Information

Course 2015/2016
Lecturer
Carlota Serrahima
Semester
2nd.
Department
Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia
University
Universitat Autònoma de Barcelona
Module
Background courses
Code
571059
Credits
6
Language
Español

Dates

Schedule
Tue. 11-13 & Wed. 11-12
Location
Room 405, Fac. Filosofia, UB

Description

Referits a coneixements

Conèixer algunes de les contribucions més importants en la història de la filosofia per part d’autors que s’han ocupat, des de posicions dispars, dels vincles entre el llenguatge, el pensament, la conducta humana i la realitat extralingüística.

 

Referits a habilitats, destreses

Ser capaç d’identificar i analitzar els arguments que ofereixen els diversos autors per a les seves tesis, i ser capaç de crear arguments propis per defensar tesis filosòfiques.

 

Referits a actituds, valors i normes

Mantenir una actitud crítica en la lectura de qualsevol tipus de text i en la discussió de qualsevol temàtica.

Methodology

S’imparteixen classes magistrals fent ús de tots els recursos didàctics que permeten millorar l’aprenentatge. Els blocs temàtics que es tractaran són els següents:

 La teoria ideacional del significat de Locke

 El significat com a ús de Wittgenstein

 Actes de parla

 Accions, intencionalitat i convencions del llenguatge. El programa de Grice

Evaluation

Continuada

Els estudiants que s’acullin a l’avaluació continuada seran avaluats a partir de:

 i. Dos exàmens sobre la part teòrica de l’assignatura que tindran un pes d’un 45% cadascun en la nota final. La professora anunciarà la data del primer examen quan comenci el curs.

 ii.  Un examen sobre la part pràctica de l’assignatura que es realitzarà durant l’última hora de pràctiques i tindrà un pes d’un 10% en la nota final.

 

Única

 
Els estudiants que s’acullin a l’avaluació única seran avaluats a partir d’un examen final en què s’inclourà tot el temari i que es realitzarà en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat. 

Reavaluació

Per poder accedir a la reavaluació cal haver obtingut una nota final igual o superior als 3 punts, ja sigui en l’avaluació continuada o en l’única.

Bibliography

Llibre

 

PÉREZ OTERO, Manuel (2001): Aproximació a la filosofia del llenguatge. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.

 

 Llibre de text de filosofia del llenguatge que tracta molts dels temes inclosos en el temari general de l’assignatura.

 

 

GARCÍA-CARPINTERO, M. Las palabras, las ideas y las cosas. Barcelona: Ariel Filosofía , 1996

 

 Llibre de text de filosofia del llenguatge que tracta molts dels temes inclosos en el temari general de l’assignatura.

 

PÉREZ OTERO, Manuel y GARCÍA-CARPINTERO, Manuel (2000): Filosofía del lenguaje. (Texto Guía), Barcelona, Edicions Universitat de Barcelona, 2000.  Image removed.

 Presentació molt esquemàtica dels temes inclosos al manual PÉREZ OTERO, M. (2001):Aproximació a la filosofia del llenguatge. Inclou exercicis pràctics i altres qüestions per a l’avaluació.

 

GARCÍA SUAREZ, A. Modos de significar: una introducción temática a la filosofía del lenguaje. Madrid: Tecnos, 1997.   Image removed.

 Llibre de text de filosofia del llenguatge que tracta molts dels temes inclosos en el temari general de l’assignatura.

 

 

VALDÉS VILLANUEVA, L. M. (Comp.) La Búsqueda del significado: lecturas de filosofía del lenguaje. Madrid: Tecnos, 2000

  

Image removed.

 Recull d’articles i textos clàssics de filosofia del llenguatge.

 

 

LUDLOW, P. Readings in the Philosophy of Language. MIT Press. 1997

  Image removed.

 

 Recull d’articles i textos clàssics de filosofia del llenguatge.

 

 

The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.):  http://plato.stanford.edu/

 

 Excel·lent enciclopèdia de filosofia accessible (gratuïtament) en línia.

 

 

LYCAN, W. Philosophy of Language. A Contemporary Introduction. New York: Routledge, 2000

 Llibre de text de filosofia del llenguatge que tracta molts dels temes inclosos en el temari general de l’assignatura.

 

 

MARTINICH, A.P. The Philosophy of Language. Oxford: OUP. 1085. (4a edició: 2000)

 

 

 Recull d’articles i textos clàssics de filosofia del llenguatge.

 

WITTGENSTEIN, Ludwig (1953): Investigaciones filosóficas, Madrid, Crítica, 1988. Publicación original: 1953. 

 

WITTGENSTEIN, Ludwig (1958): Los cuadernos azul y marrón, Madrid, Tecnos, 1968. Publicación original: 1958. 

 

LOCKE, John (1690): Ensayo sobre el entendimiento humano, México,  FCE,  1956. Publicación original: 1690. 

 

 

QUINE, Willard V. O. (1960): Palabra y objeto, Barcelona, Labor, 1968. Publicación original: 1960.

  Image removed.

 

 

 

KRIPKE, Saul (1972/1980): El nombrar y la necesidad, México, UNAM, 1985. Publicación original: 1972/1980.