Filosofia del llenguatge I

Basic Information

Course 2015/2016
Lecturer
Josep Macià
Semester
1st.
Department
Department of Philosophy
University
Universitat de Barcelona
Module
Background courses
Code
570653
Credits
6
Language
Català

Dates

Schedule
Tue. 11-13 & Wed. 11-12
Location
Room 405, Fac. Filosofia, UB

Description

Referits a coneixements

— Dominar i desenvolupar els conceptes bàsics de la filosofia del llenguatge contemporània, i les aportacions relatives principals a la relació de referència i a la relació entre el llenguatge i el món.

 

Referits a habilitats, destreses

— Distingir els arguments vertebradors d’un text filosòfic o científic actual respecte del tema del llenguatge. Tenir capacitat per plantejar i resoldre dubtes en la lectura dels textos (anàlisi).

— Expressar i discutir per escrit i oralment els arguments teòrics i empírics (argumentació).

— Saber utilitzar la bibliografia pertinent en relació amb l’estudi contemporani del llenguatge (gestió bibliogràfica).

 

Referits a actituds, valors i normes

— Mostrar actituds de reflexió i valoració crítica respecte dels aspectes més distintius de la racionalitat humana, com el llenguatge i la ment.

 

BLOCS TEMÀTICS:

1. Conceptes bàsics de la filosofia del llenguatge

2. Frege: sentit i referència

3. La teoria de les descripcions de Russell

   

4. Kripke: referència directa i externisme lingüístic 

Methodology

La metodologia i l’organització de l’assignatura es basen en la integració de l’ensenyament i l’aprenentatge presencials en el context de les classes magistrals amb les tutories, proves o exercicis i treballs dirigits no presencials, i l’estudi i l’aprenentatge autònoms.

Evaluation

Es fan dos exàmens parcials al llarg del curs. Abans de cada examen s’indica el pes percentual que té respecte de la nota final (que ha de ser entre el 40 % i el 60 %).

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en una prova final. En el programa que fa públic el professor durant la primera setmana del curs s’especificarà el termini límit per sol·licitar l’avaluació única.
 

Reavaluació
 
Per poder-hi accedir s’han de complir els requisits següents: o bé no haver-se presentat ni a l’avaluació continuada ni a l’avaluació única, o bé haver tret una qualificació mínima de 3.

Bibliography

Llibre

PÉREZ OTERO, M. Aproximació a la filosofia del llenguatge. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona, 2001.  Enllaç

  Llibre de text de filosofia del llenguatge que tracta molts dels temes inclosos en el temari general de l’assignatura.

Altres edicions  Enllaç

LYCAN, W. Philosophy of Language. A contemporary Introduction. New York: Routledge, 2000.  Enllaç

  Llibre de text de filosofia del llenguatge que tracta molts dels temes inclosos en el temari general de l’assignatura.

 

MACIÀ, J. (2014) "El significado y su relación con la referencia y la verdad" a Espinal, M.T., J. Macià, J. Mateu i J. Quer: Semántica. Madrid: Akal.  Enllaç

  El capítol 3 d’aquest llibre tracta alguns punts dels temes 1, 2 i 4 del curs

 

GARCÍA-CARPINTERO, M. Las palabras, las ideas y las cosas. Barcelona:Ariel Filosofía, 1996.  Enllaç

  Llibre de text de filosofia del llenguatge que tracta molts dels temes inclosos en el temari general de l’assignatura.

 

PÉREZ OTERO, M.: Esbozo de la filosofía de Kripke, Barcelona: Editorial Montesinos, 2006.  Enllaç

 

PÉREZ OTERO, M. y GARCÍA-CARPINTERO, M.: Filosofía del lenguaje (Textos docentes: Texto-Guía), Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona, 2000.  Enllaç

  Llibre de text de filosofia del llenguatge que tracta molts dels temes inclosos en el temari general de l’assignatura.

 

GARCÍA SUÁREZ, A. Modos de significar. Una introducción temática a la filosofía del lenguaje. Madrid: Tecnos, 1997.  Enllaç

  Llibre de text de filosofia del llenguatge que tracta molts dels temes inclosos en el temari general de l’assignatura.

 

LEPORE, E. i SMITH, B. (Eds.) The Oxford Handbook of the Philosophy of Language. Oxford: Clarendon Press, 2006.

  Enllaç

 

  Manual que tracta diferents temes en filosofia del llenguatge

 

VALDÉS VILLANUEVA, L. M. (Comp.) La búsqueda del significado: lecturas de filosofía del lenguaje. Madrid:Tecnos, 2000.  Enllaç

  Recull d’articles i textos clàssics de filosofia del llenguatge

 

MARTINICH, A.P. i D. SOSA (2012). The Philosophy of Language. Sisena edició. OUP.  Enllaç

  Recull d’artícles i textos clàssics de filosofia del llenguatge

 

LUDLOW, P. Readings in the Philosophy of Language. MIT Press. 1997

  Recull d’articles i textos clàssics de filosofia del llenguatge

 

The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.):  http://plato.stanford.edu/

 

  Excel·lent enciclopèdia de filosofia accessible (gratuïtament) en línia