Filosofia del Llenguatge I

Basic Information

Course 2017/2018
Lecturer
Carlota Serrahima
Semester
1st.
Department
Department of Philosophy
University
Universitat de Barcelona
Module
Background courses
Code
570653 (360964)
Credits
6
Language
Català

Dates

Schedule
Tue. 11:00-13:00 & Wed. 11:00-12:00
Location
Facultat de Filosofia de UB, Room 405

Description

Objectius d´aprenentatge:  

 

Referits a coneixements

 — Adquirir comprensió d’una sèrie de conceptes fonamentals i distincions bàsiques en Filosofia del Llenguatge que resulten indispensables per a la lectura de les obres filosòfiques contemporànies. 

 — Conèixer las postures principals que es troben en la base de les discussions contemporànies relatives a la teoria de la referència i a la relació entre el llenguatge i el món; farem això tot estudiant algunes de les aportacions dels filòsofs Gottlob Frege, Bertrand Russell i Saul Kripke.

  

Referits a habilitats, destreses

 — Saber identificar els arguments vertebradors d’un text filosòfic o científic actual respecte del tema del llenguatge; tenir capacitat per plantejar dubtes en la lectura de textos i per trobar com resoldre’ls. (anàlisi).

 — Saber expressar i discutir, tant per escrit com oralment, els arguments i consideracions a favor o en contra de determinada postura filosòfica. (argumentació).

 — Saber utilitzar la bibliografia pertinent en relació amb l’estudi contemporani del llenguatge (gestió bibliogràfica).

  

Referits a actituds, valors i normes

 — Desenvolupar la capacitat de reflexió i l’esperit crític.  

 — Desenvolupar el desig de conèixer i l´honestedat intel.lectual. 

 

Temari del curs: 

 

 

 

1. Conceptes bàsics de la filosofia del llenguatge. 

         1.1  Llenguatge objecte i metallenguatge. Ús i esment d'expressions 

         1.2  Oracions, enunciats i proposicions

         1.3  Tipus i exemplars lingüístics 

         1.4. Valor de veritat. Condicions de veritat

         1.5. Sistematicitat i productivitat. Composicionalitat

 

2. La teoria monista del significat dels termes singulars i les seves dificultats

         2.0  La Teoria Milleana dels termes singulars

         2.1  Diferències de valor cognitiu

         2.2  Enunciats existencials negatius

         2.3  Termes singulars que no denoten

         2.4  Contextos intensionals

 

3. Les nocions de sentit i referència en Gottlob Frege

         3.1  La noció fregeana de sentit

         3.2  Els principis del context i de la composicionalitat

         3.3  Anàlisi del discurs indirecte

 

4. La teoria de les descripcions de Bertrand Russell.

         4.1  Expressions referencials i expressions quantificacionals

         4.2  Descripcions indefinides

         4.3  Anàlisi de les descripcions definides

         4.4  Coneixement directe i coneixement per descripció

         4.5  Noms propis

 

5. Referència directa i externisme lingüístic. 

         5.1  Dificultats per a les teories descriptivistes

         5.2  La visió de Kripke dels noms propis

         5.3  Termes de gènere natural

 

Methodology

La metodologia i l’organització de l’assignatura es basen en la integració de: classes magistrals (que inclouran com a part essencial la discussió amb l’alumnat de diferents aspectes de les teories i arguments que es presentaran); la realització d’exercicis, que requerirà tant el treball previ dels estudiants com sessions de discussió i correcció a classe; la discussió de textos bàsics associats als temes que es presentaran a classe; tutories individuals amb els estudiants; i l’estudi i l’aprenentatge autònoms. 

- Els temes 2, 3 i 4 tindran associades unes lectures breus d’autors clàssics en filosofia del llenguatge, que serviran de base de l’explicació i la discussió a classe. 

Evaluation

Avaluació 

  

Avaluació continuada: Es faran 2 exàmens al llarg del curs. Cada examen valdrà entre el 40 i el 60 per cent de la nota final.

 

Avaluació única: Es farà un examen. El termini límit per decidir si es fa avaluació única serà la data del segon examen parcial de l’avaluació continuada.


Re-avaluació: La podran fer els estudiants que o bé  (1) No s’han presentat ni a l’avaluació continuada ni a l’avaluació única; o bé (2) han tret una qualificació igual o superior a 3 (i inferior a 5).

(compta com que s’ha presentat a l’avaluació continuada aquell que hagi fet el primer i el segon parcial).

Examen avaluació única: 13/gener/2016,  12h-14h. aula 405

Bibliography

Llibre

PÉREZ OTERO, M. Aproximació a la filosofia del llenguatge. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona, 2001.  Image removed.

 Llibre de text de filosofia del llenguatge que tracta molts dels temes inclosos en el temari general de l’assignatura

Altres edicions  Image removed.

MACIÀ, J. (2014) "El significado y su relación con la referencia y la verdad" a Espinal, M.T., J. Macià, J. Mateu i J. Quer: Semántica. Madrid: Akal.  Image removed.

 El capítol 3 d’aquest llibre tracta alguns punts dels temes 1, 2 i 4 del curs

 

LYCAN, W. Philosophy of Language. A contemporary Introduction. New York: Routledge, 2000.  Image removed.

 Llibre de text de filosofia del llenguatge que tracta molts dels temes inclosos en el temari general de l’assignatura

 

GARCÍA-CARPINTERO, M. Las palabras, las ideas y las cosas. Barcelona:Ariel Filosofía, 1996.  Image removed.

 Llibre de text de filosofia del llenguatge que tracta molts dels temes inclosos en el temari general de l’assignatura

 

PÉREZ OTERO, M.: Esbozo de la filosofía de Kripke, Barcelona: Editorial Montesinos, 2006.  Image removed.

 

PÉREZ OTERO, M. y GARCÍA-CARPINTERO, M.: Filosofía del lenguaje (Textos docentes: Texto-Guía), Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona, 2000.  Image removed.

 Llibre de text de filosofia del llenguatge que tracta molts dels temes inclosos en el temari general de l’assignatura

 

GARCÍA SUÁREZ, A. Modos de significar. Una introducción temática a la filosofía del lenguaje. Madrid: Tecnos, 1997.  Image removed.

 Llibre de text de filosofia del llenguatge que tracta molts dels temes inclosos en el temari general de l’assignatura

 

 

LEPORE, E. i SMITH, B. (Eds.) The Oxford Handbook of the Philosophy of Language. Oxford: Clarendon Press, 2006.

  Image removed.

 

 Manual que tracta diferents temes en filosofia del llenguatge

 

VALDÉS VILLANUEVA, L. M. (Comp.) La búsqueda del significado: lecturas de filosofía del lenguaje. Madrid:Tecnos, 2000.  Image removed.

 Recull d’articles i textos clàssics de filosofia del llenguatge

 

MARTINICH, A.P. i D. SOSA (2012). The Philosophy of Language. Sisena edició. OUP.  Image removed.

 Recull d’articles i textos clàssics de filosofia del llenguatge

 

LUDLOW, P. Readings in the Philosophy of Language. MIT Press. 1997

 Recull d’articles i textos clàssics de filosofia del llenguatge

 

 

 

The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.):  http://plato.stanford.edu/

 

 Excel·lent enciclopèdia de filosofia accessible (gratuïtament) en línia