Filosofia del llenguatge i de la ment I

Basic Information

Course 2017/2018
Lecturer
Carlota Serrahima
Semester
1st.
Department
Department of Philosophy
University
Universitat de Barcelona
Module
Background courses
Code
571060 (363799)
Credits
6
Language
Català

Dates

Schedule
Fri. 16:00-18:00
Location
Facultat de Filosofia, UB - Room 410

Description


 Objectius d´aprenentatge

 

Referits a coneixements 

— Conèixer i comprendre conceptes fonamentals de la filosofia de la ment, així com les seves relacions.

  

— Assolir una comprensió panoràmica i sistemàtica del tractament contemporani de les qüestions fonamentals de la filosofia de la ment, així com de les seves arrels històriques.

 

— Identificar les diferents propostes per a cadascuna de les qüestions treballades. Ser capaç de reconèixer i descriure el valor dialèctic de les diferents propostes en la discussió sobre cadascuna de les qüestions.

 

— Comprendre els textos filosòfics relacionats amb l’assignatura.

 

— Elaborar textos i discursos filosòfics propis.

 

Referits a habilitats, destreses

— Analitzar les diferents qüestions tractades i les relacions que mantenen entre elles.

 

— Analitzar les diferents propostes per a cadascuna de les qüestions plantejades i les seves relacions.

 

— Comprendre les tesis dels textos filosòfics treballats i ser capaç de formular crítiques rigoroses a les diferents propostes.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Plantejar-se el valor filosòfic de les qüestions treballades.

 

— Plantejar-se l’aportació de les diferents propostes treballades a l’aclariment de les qüestions.

 

— Esforçar-se per elaborar crítiques rigoroses a les diferents propostes.

 

— Esforçar-se per produir textos filosòfics conceptualment acurats i amb un cert grau d’originalitat

Blocs temàtics:

1. Nocions de consciència

*  - Intencionalitat 

- Caràcter fenomènic

2. Explicar la consciència I. Consciència i món físic

*  - Dualisme i neo-dualisme 

- Teories de la identitat 

- Funcionalisme

3. Explicar la consciència II. Explicar el caràcter fenomènic

*  - Higher-Order theories 

- Crítiques i alternatives

 

4. Consciència i subjectivitat

Methodology

 L’assignatura es desenvolupa de la manera següent:

1. La professora explica el tema pertinent i indica quines són les lectures clau en cada cas.
2. A mesura que desenvolupa el tema, la professora formula als estudiants un conjunt de preguntes sobre aquest, així com sobre la bibliografia rellevant. Aquestes preguntes han de servir perquè els estudiants orientin l’estudi i la lectura dels textos, i per guiar les discussions a l’aula.
3. Es dedica el temps adequat a la discussió a l’aula dels temes treballats i de la bibliografia bàsica indicada per la professora
.

Evaluation

 

L’assignatura s’avalua a partir d’un exercici i un treball. L’exercici consisteix en respondre a casa una sèrie de preguntes de desenvolupament sobre la bibliografia bàsica, a escollir d’entre un conjunt de qüestions plantejades per la professora. El treball tindrà la forma d’un assaig sobre algun tema relacionat amb els continguts de l’assignatura. El tema i la bibliografia del treball es pactarà amb la professora. 

 

Els estudiants que vagin a reavaluació havent fet avaluació continuada poden escollir entre: 

Tornar a entregar les tasques de les quals vulguin millorar la nota, havent-hi introduït les esmenes que calgui. En aquest cas, cal tenir en compte les següents restriccions: (a) perquè una tasca ja avaluada es pugui entregar a reavaluació, cal que hagi obtingut una nota igual o superior a 3 en la primera avaluació; i (b) no es poden entregar a la reavaluació exercicis en què es responguin preguntes diferents de les respostes en l’exercici ja avaluat, ni treballs en què es desenvolupi un tema diferent del desenvolupat en el treball ja avaluat.

Realitzar un examen únic sobre tot el temari de l’assignatura. Aquest examen únic coincidirà amb el que facin els estudiants que vagin a reavaluació des de l’avaluació única.

 

Avaluació única

L’assignatura s’avalua amb un examen final. 

 

Els estudiants que vagin a reavaluació havent fet avaluació única seran reavaluats a partir d’un examen únic sobre tot el temari de l’assignatura

Bibliography

Llibre

Bech, Josep M. (2008). Glossari de filosofia de la ment. Barcelona: Barcelonesa d’Edicions

  Breu glossari en català de conceptes fonamentals de la filosofia de la ment

http://cataleg.ub.edu/search~S1*cat?/Xbech%2C+josep+maria&searchscope=1&SORT=A/Xbech%2C+josep+maria&searchscope=1&SORT=A&oculto=&SUBKEY=bech%2C+josep+maria/1%2C154%2C154%2CB/frameset&FF=Xbech%2C+josep+maria&searchscope=1&SORT=A&5%2C5%2C  Enllaç

Broncano, Fernando (ed.) (1995). La mente humana. Madrid: Trotta. Consejo Superior de Investigaciones Científicas

  Recull d’articles en castellà en què s’expliquen nocions i problemes fonamentals de la filosofia de la ment

http://cataleg.ub.edu/search~S1*cat?/Xbroncano%2C+fernando&searchscope=1&SORT=A/Xbroncano%2C+fernando&searchscope=1&SORT=A&oculto=&SUBKEY=broncano%2C+fernando/1%2C6%2C6%2CB/frameset&FF=Xbroncano%2C+fernando&searchscope=1&SORT=A&6%2C6%2C  Enllaç

Chalmers, David J. (ed.) (2002). Philosophy of mind. Classical and contemporary readings. Nova York: Oxford University Press

  Recull d’articles que es poden considerar clàssics de la filosofia de la ment (o, en alguns casos, versions revisades d’aquests articles). Bona part de les lectures obligatòries del curs poden trobar-se en aquest volum.

http://cataleg.ub.edu/search*cat/?searchtype=X&oculto=&searcharg=philosophy+of+mind+classical+and+contemporary+readings&searchscope=1&submit=Cerca  Enllaç

Gallagher, Shaun i Zahavi, Dan (2013). La mente fenomenológica (trad. Marta Jorba Grau). Madrid: Alianza Editorial

  Traducció al castellà de "The Phenomenological Mind. An Introduction to Philosophy of Mind and Cognitive Science" (2008, Routledge). Introducció als temes fonamentals de l’aproximació fenomenològica a la filosofia de la ment.

http://cataleg.ub.edu/search*cat/?searchtype=X&oculto=&searcharg=la+mente+fenomenol%C3%B3gica&searchscope=1&submit=Cerca  Enllaç

Liz, Manuel (2001). Perspectivas actuales en filosofía de la mente. Santa Cruz de Tenerife: Consejería Canaria de Educación

  Liz, Manuel (2001). Perspectivas actuales en filosofía de la mente. Santa Cruz de Tenerife: Consejería Canaria de Educación

http://cataleg.ub.edu/search~S1*cat?/Xliz%2Cmanuel&searchscope=1&SORT=A/Xliz%2Cmanuel&searchscope=1&SORT=A&oculto=&SUBKEY=liz%2Cmanuel/1%2C6%2C6%2CB/frameset&FF=Xliz%2Cmanuel&searchscope=1&SORT=A&1%2C1%2C  Enllaç

Pineda, David (2012). La mente humana. Introducción a la filosofía de la psicología. Madrid: Cátedra

  Introducció en castellà a temes fonamentals de la filosofia de la ment

http://cataleg.ub.edu/search~S1*cat?/aPineda+Oliva%2C+David/apineda+oliva+david/1%2C1%2C9%2CB/frameset&FF=apineda+oliva+david&4%2C%2C9  Enllaç

Els textos obligatoris i específics de cada tema s’indicaran convenientment i es posaran a disposició dels estudiants.